• പ്രൊ_ബാനർ

നിർമ്മാണം

പരിഹാരം4

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതു ബസ് സ്റ്റേഷനാണ് താഷ്കെന്റ് അവ്തോവോക്സൽ.ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് സിഎൻസി ഇലക്ട്രിക് ആണ്.