• പ്രൊ_ബാനർ

ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക്

പരിഹാരം6

യാവോറിവ്-1 സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉക്രെയ്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ ഒന്നാണ്.CNC യുടെ പരിഹാരങ്ങൾ ക്ലയന്റുകളെ വിജയകരമായ ടെണ്ടറുകൾ നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു.