• പ്രൊ_ബാനർ

ഡാറ്റ കേന്ദ്രം

പരിഹാരം5

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനിലെ ഇർകുട്സ്ക് മേഖലയിലെ ബിറ്റ് മൈനിംഗ് പ്ലാന്റിന് 100 മെഗാവാട്ട് ആണ് ഈ ഡാറ്റാ സെന്റർ പ്രോജക്റ്റ്.CNC ഇലക്ട്രിക് ഡെലിവർ ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫോർമർ 3200KVA 10/0.4KV.