• പ്രൊ_ബാനർ

വ്യവസായം

പരിഹാരം3

Nikopol Ferroaqpolloy പ്ലാന്റ് മാംഗനീസ് അലോയ്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ്, ഇത് ഉക്രെയ്നിലെ Dnepropetrovsk മേഖലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, CNC യുടെ ACB ഫാക്ടറിയിൽ വൈദ്യുതിയുടെ സാധാരണ ഉൽപ്പാദനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.